การประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13

      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ และคณะ เข้าพบนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาสังคมของจังหวัด ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานการประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.บุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม

 เพิ่มเติม


Share: