พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

         นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกช่วยวัย โดยการนำบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ มาไว้บริการในระดับตำบลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปติดต่อราชการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้เปราะบาง หรือครอบครัวเปราะบางได้เข้าถึงบริการทางสังคม และบริการด้านอื่นๆ ได้อย่างรวมเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กล่าวที่มาของการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลโคกกลาง อสม. อพม. องค์กรคนพิการ ชมรมผู้สูงอายุ คณะทำงาน ศพอส. ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน

เพิ่มเติม


Share: