ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของ พม. และมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัวยากจน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

          นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของ พม. หมู่บ้านละ 13 รายๆ ละ 2 ชิ้น และมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัวยากจน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ในพื้นที่ 23 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอ/ผู้แทน พร้อมทั้ง อพม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพม.อำเภอ เป็นผู้รับมอบ


Share: