พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกขมิ้น อำภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         เวลา 11.00 น.นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกขมิ้น อำภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เจ้าหน้าที่ อปท. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน องค์กรคนพิการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

เพิ่มเติม


Share:การประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13

      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ และคณะ เข้าพบนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาสังคมของจังหวัด ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานการประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.บุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม

 เพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพ

# ข้อมูลประกอบการดำเนินการ
1. ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดภาพสื่อประชาสัมพันธ์
2. ลิงก์สำหรับส่งผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์

Share:การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

เอกสารเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial