กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”


Share: