ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ

(ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 • ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมิณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          –  ของสำนักงาน

         –  จังหวัด  

 

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial