จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันไวรัส 

Covid-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) ชมรมคนพิการ และประชาชน ทั้งนี้ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนที่ต้องการและผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home บุรีรัมย์)

 

 

 

 


Share: