“บุรีรัมย์ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางนัฏญา  จิตรเกาะ  พัฒนาส่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ”บุรีรัมย์ร่วมใจต้านภัยโควิด 19″ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.โดยมี นางมนัญญา  ม่วงสมมุข ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ  เพื่อชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม.  ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)


Share: