ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์


Share: