ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม.


Share: