“การขอผ่อนชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ”

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การขอผ่อนชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ”
ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ สามารถขอผ่อนเวลาชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ กับเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุได้
ซึ่งมีกำหนดเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoviD-19) โดยวิธีการผ่อนเวลาชำระหนี้ มีดังนี้
1. ให้ผู้กู้ยืมแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ผ่านช่องทางการติดต่อมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-666550-1 (ไม่ต้องเดินทางมายัง สนง.พมจ.)
2. กรณีที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต ให้ทายาทผู้กู้ยืม อาทิ บุตร คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย แจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ผ่านช่องทางการติดต่อมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 044-666550-1
3.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารขอผ่อนชำระหนี้ ไปยังผู้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ทางไปรษณีย์ และให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันกรอกเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อในแบบผ่อนชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุและหนังสือรับสภาพหนี้ พร้อมให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันแนบหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน และพยาน 2 คนลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 1) 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
4. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ เบอร์โทรศัพท์ 044-666550-1


Share: