ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

hr 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านสังคมของจังหวัด สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 • ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
 • บูรณาการภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม สำหรับคนในทุกช่วงวัย
 • ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ด้วยธรรมาภิบาล สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

hr

วิสัยทัศน์

 • พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2566 – 2570

hr

วิสัยทัศน์

 • เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาชีวิตคนทุกช่วงวัย”

พันธกิจ

 1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
  สู่การปฏิบัติ
 2. ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุก
  ภาคส่วนและทุกระดับ
 3. ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
 2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

hr

วิสัยทัศน์

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างบุคลากรของ พม. ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 ด้วย “DIGITAL”

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 2. พัฒนาบุคลากรของ พม. ให้มีสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์
 3. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างความผูกพันองค์กร

เป้าหมาย

 1. ดำเนินการและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของสำนักงานที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
  บริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ทั้งเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ
 2. รักษาสิทธิและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมผ่านการจัดการที่เป็นเลิศ
 3. พัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : “D-I-G-I-T-A-L”

hr

Data-driven and agile organization:  ขับเคลื่อน พม. ให้เกิดความคล่องตัวด้วยฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

Improvement of work process:  ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

Good Governance:  บริหารงานทรัพยากรบุคคลบนฐานธรรมาภิบาล

Improvement of Work-life balance:  เสริมสร้าง/ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

Technology Digital:  พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรบุคคล พม.

Alignment of Strategy:  เชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับยุทธศาสตร์

Learning culture:  ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากร พม.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial