ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home)

วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.(One Home) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

เพิ่มเติม


Share: