วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้ประเด็นหลัก “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”  ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 300 คน โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: