สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน

1.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ
     1.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ
     1.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉลับเด็ก และฉบับประชาชน
     1.3 กฏหมายเด็ก
     1.4 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
     1.5 คำแนะนำทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

2.การจัดทำรายงาน
     2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญา
          2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 3 – 4 (ไทย/อังกฤษ)
          2.1.2 ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 5 – 6
                    2.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานฯ
                    2.1.2.2 สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
                              ฉบับที่ 5 – 6 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
          2.1.3 ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับเด็ก
     2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามพิธีสารเลือกรับ
          2.2.1 พิธีสารเลือกรับ การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (ไทย/อังกฤษ)
          2.2.2 พิธีการเลือกรับ ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (ไทย/อังกฤษ)

3.กิจกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
     3.1 เมืองที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน “Child and Youth Friendly City”
     3.2 การคุ้มครองสิทธิเด็กเคลื่อนย้าย “Children on the Move”
     3.3 เวทีสิทธิเด็ก “Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

4.สื่อวิดีทัศน์/องค์ความรู้
     4.1 รู้แล้วอย่าเฉย
     4.2 การขับเคลื่อนงานสิทธิเด็กของประเทศไทย
     4.3 เอกสารนำเสนอสิทธิเด็ก

5. ร่างแผนปฏิบัติการประกอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

     5.1 กำหนดการร่างแผนปฏิบัติการประกอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

     5.2 ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งขาติ พ.ศ. 2560 – 2564

     5.3 ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

     5.4 ตารางหน่วยงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก

6. รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5 – 6

     6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ

     6.2 เเเบบฟอร์มข้อมูลสถิติเเละผลการดำเนินงาน

     6.3 เอกสาร ข้อเสนอแนะ CRC3-4_ไทย

     6.4 เอกสาร ข้อเสนอแนะ OPAC_ไทย

     6.5 เอกสาร ข้อเสนอแนะOPSC_ไทย

7. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5 – 6 ระดับภาค

     7.1 บทที่ 1 มาตรการทั่วไป(1)

     7.2 บทที่ 2 นิยามคำว่าเด็ก(1)

     7.3 บทที่ 3 หลักการทั่วไป(1)

     7.4 บทที่ 4 เสรีภาพและสิทธิพลเมือง(1)

     7.5 บทที่ 5 ความรุนแรงต่อเด็ก(1)

     7.6 บทที่ 6 สภาพแวดล้อมทางครอบครัว (1)

     7.7 บทที่ 7 ความพิการ (1)

     7.8 บทที่ 9 มาตรการปกป้อง(1)

     7.9 บทที่ 10 พิธีสารทหารเด็ก (1)

     7.10 บทที่ 11 พิธีสารขายเด็ก (1)

8. โครงการ “Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ…ออนไลน์”

     8.1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560-2564

     8.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ…ออนไลน์”

9. ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 ระดับชาติ วันที่ 20 ก.ค. 60

10. global study


Share: