📢📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ฯ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ คัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-666550-1


Share: