ประกาศคำสั่ง ตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 50/2566

เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์เอกสาร พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 1

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์เอกสาร พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 2


Share: