ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้

>> เอกสารคู่มือ CM version 2-ปรับร่าง ณ วันที่ 1 กค 64 เวลา 11.00 นประโยชน์คะ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial