การยื่นคำขอบัตรประจำตัวคนพิการแบบออนไลน์ ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

             

ขั้นตอนการยื่นคำขอบัตรประจำตัวคนพิการแบบออนไลน์ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)​

 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำแนวทางการออกบัตรประจำตัวคนพิการในช่วงวิดฤตการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และลดขั้นตอนในการขอมีบัตรประตัวคนพิการ รองรับมาตรการป้องกันการดูแลสุขภาพของคนพิการในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID 19) และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมข้อมูล

1.1 ประวัติคนพิการ
1.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ของคนพิการ
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน ของคนพิการ
1.4 การศึกษา ของคนพิการ
1.5 อาชีพ ของคนพิการ
1.6 รายได้ จำนวนบุคคลที่คนพิการต้องอุปการะ
1.7 ประเภทความพิการ
1.8 ข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ (ข้อมูล่วนตัวและ ที่อยู่ปัจจุบัน)
1.9 GPS พิกัดที่ตั้งของบ้านที่อยู่ปัจจุบัน  โดยให้ตรวจสอบจาก โปรแกรม กุเกิ้ล แม็พ  (Google Map)
1.10 รูปภาพหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอทำบัตรคนพิการ โดยให้ใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเอกสารทุกฉบับ ซึ่งมีหลักฐานที่จะต้องส่งดังนี้  

 

ขั้นตอนที่ 2  กรอกแบบคำขอมีบัตรประตัวคนพิการ และกรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อมูลคนพิการ และข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน   โดยการใช้กล้องในมือถือ ส่องที่รูป QR Code นี้  

ขั้นตอนที่ 3  แสดงหลักฐานประกอบการขอ 

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่รับคำขอตรวจสอบเอกสารและยืนยันความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ส่งเพิ่มเติมผ่านทางไลน์กลุ่ม ชื่อ  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ และจะส่งข้อความตอบกลับไปให้ท่านว่า  หลักฐานครบถ้วนหรือไม่  แล้วเจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้มารับบัตรประจำตัวคนพิการ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 5 รับบัตรคนพิการ ในวันที่นัดหมายมารับบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ นำเอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประตำตัวคนพิการข้างต้น มาให้เจ้าหน้าที่ที่รับคำขอตรวจสอบอีกครั้ง ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ท่านลงลายมือชื่อในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ก่อนที่จะรับบัตรประตัวตัวคนพิการ ต่อไป

ทั้งนี้การกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14

หมายเหตุ   


Share:พม.บุรีรัมย์ จัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

            นางนัฏญา  จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) ร่วมจัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ มาขอรับอาหาร รวมจำนวน ๔๐๐ ราย รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์


Share:พม.บุรีรัมย์ จัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) ร่วมจัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ มาขอรับอาหาร รวมจำนวน ๔๐๐ ราย รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์


Share:พม.บุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕ ชุด พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

พม.ช่อง NBTบุรีรัมย์ พมจ.มอบนมผงให้กับครอบคร

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และ นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕ ชุด พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial