พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกขมิ้น อำภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         เวลา 11.00 น.นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกขมิ้น อำภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เจ้าหน้าที่ อปท. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน องค์กรคนพิการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

เพิ่มเติม


Share:



การประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13

      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ และคณะ เข้าพบนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาสังคมของจังหวัด ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานการประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.บุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม

 เพิ่มเติม


Share:



ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพ

# ข้อมูลประกอบการดำเนินการ
1. ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดภาพสื่อประชาสัมพันธ์
2. ลิงก์สำหรับส่งผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์

Share:



การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมกการใน กผส.

เอกสารเพิ่มเติม


Share:



พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

         นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกช่วยวัย โดยการนำบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ มาไว้บริการในระดับตำบลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปติดต่อราชการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้เปราะบาง หรือครอบครัวเปราะบางได้เข้าถึงบริการทางสังคม และบริการด้านอื่นๆ ได้อย่างรวมเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กล่าวที่มาของการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลโคกกลาง อสม. อพม. องค์กรคนพิการ ชมรมผู้สูงอายุ คณะทำงาน ศพอส. ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน

เพิ่มเติม


Share:



ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

                                  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายอภิชาติ มีผล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 13 ราย ดังนี้
1. อำเภอศีขรภูมิ 5 ราย
2. อำเภอสนม 8 ราย

เพิ่มเติม


Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial