วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ภายใต้ประเด็นหลัก “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”  ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 300 คน โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกขมิ้น อำภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         เวลา 11.00 น.นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกขมิ้น อำภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เจ้าหน้าที่ อปท. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน องค์กรคนพิการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

เพิ่มเติม


Share:การประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13

      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ และคณะ เข้าพบนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาสังคมของจังหวัด ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานการประชุมกับหน่วยงาน พม. จังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๕ และรับฟังการปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 13 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.บุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พม. ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม

 เพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

         นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง และ ๒๕ พื้นที่นำร่อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ ศพอส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกช่วยวัย โดยการนำบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ มาไว้บริการในระดับตำบลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปติดต่อราชการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้เปราะบาง หรือครอบครัวเปราะบางได้เข้าถึงบริการทางสังคม และบริการด้านอื่นๆ ได้อย่างรวมเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กล่าวที่มาของการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลโคกกลาง อสม. อพม. องค์กรคนพิการ ชมรมผู้สูงอายุ คณะทำงาน ศพอส. ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน

เพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

                                  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายอภิชาติ มีผล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 13 ราย ดังนี้
1. อำเภอศีขรภูมิ 5 ราย
2. อำเภอสนม 8 ราย

เพิ่มเติม


Share:โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรคนพิการ (Knowledge Management : KM)

                      วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางบุปผา ทัพกฤษณ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการ องค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรคนพิการ (Knowledge Management : KM) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์ด้านคนพิการในปัจจุบัน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมคนตาบอดและคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงแรมมาเจสติก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

พม.บุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส”(ANTI-CORRUPTION) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home)

วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.(One Home) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

เพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial