กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

    

กิจกรรม “คืนความสุขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง และมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว ทำให้ต้องนำของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ มาจำนำไว้กับโรงรับจำนำต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงรับจำนำ โดยการนำของนายมงคล สุระสัจจะ อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยเหลือนำสิ่งของต่างๆคืนให้แก่ผู้ประสบปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ ในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยได้ให้การช่วยเหลือ ที่โรงรับจำนำ โดยสิ่งของดังกล่าวเป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพรับจ้าง ได้แก่ สว่าน และของใช้จำเป็นในครัวเรือน อาทิ หม้อหุงข้าว โดย มีมูลค่าในการนำมาจำนำชิ้นละไม่เกิน 500 บาท


Share:ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของ พม. และมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัวยากจน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

          นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของ พม. หมู่บ้านละ 13 รายๆ ละ 2 ชิ้น และมอบนมผงสำหรับเด็กในครอบครัวยากจน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ในพื้นที่ 23 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอ/ผู้แทน พร้อมทั้ง อพม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพม.อำเภอ เป็นผู้รับมอบ


Share:จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันไวรัส 

Covid-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) ชมรมคนพิการ และประชาชน ทั้งนี้ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนที่ต้องการและผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home บุรีรัมย์)

 

 

 

 


Share:“บุรีรัมย์ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางนัฏญา  จิตรเกาะ  พัฒนาส่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ”บุรีรัมย์ร่วมใจต้านภัยโควิด 19″ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.โดยมี นางมนัญญา  ม่วงสมมุข ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ  เพื่อชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม.  ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)


Share:พม.บุรีรัมย์ จัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

            นางนัฏญา  จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ (One Home) ร่วมจัดทำอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ มาขอรับอาหาร รวมจำนวน ๔๐๐ ราย รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์


Share:มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

พม. บุรีรัมย์ พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และ นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕ ชุด พร้อมลงเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial